Ekologická obnova Bačkovského potoka

Bačkovský potok je neuveriteľne zvláštne miesto. Jediná prechádzka jeho korytom navždy zmení Váš život.

Bačkovský potok a jeho krajina utrpeli vážne poškodenia necitlivými zásahmi človeka. Zachované prirodzené úseky s pôvodnými brehovými porastami predstavujú jedinečnú oázu divočiny. Ak ju stratíme, táto krajina príde o posledné miesta, kam sa môže uchýliť ľudský duch a skloniť sa v úcte pred veľkým dielom Stvoriteľa - kam môže prísť zregenerovať svojho ducha vo chvíľach, keď je v živote naozaj ťažko.

Bačkovský potok bol našim domovom počas detských liet. Toto miesto si zaslúži našu pozornosť, aby mohlo byť nezabudnuteľným domovom aj našim deťom a ich deťom.

V Bačkovskom potoku sme sa kedysi kúpali, chytali do prútených košíkov vtedy hojné ryby, pozorovali jeho vodné prúdy, púšťali loďky, sediac na brehu v korunách bútľavých vŕb sme strúhali z ich hojných prútov vŕbové píšťalky a trúby. V zime sme sa tu korčuľovali, hrali hokej, sánkovali z brehov a stavali snehuliakov. Pri prechádzkach sme pozorovali a fotografovali rozmanité zvieratá - bažanty, srny, dravé vtáky, líšky, poľné zajace a mnoho mnoho iných. Od jari do jesene sme si tu opekali spoločne na ohníku, spievali, hrali a oslavovali všakovaké príležitosti. Pred príchodom letných prázdnin sme si spoločne stavali kúpalisko, prírodné skrýše a pozorovateľne a celé leto sme sa tu kúpali. Ešte predtým si tu rodiny spoločne organizovali nedeľné výlety, priniesli deky a rozložili ich na lúkach popri potoku. V nedeľu sme šli na prechádzku a zo studničky pri potoku sme domov priniesli plný džbán chutnej vody na celý týždeň.

Jedného dňa sa tento obrázok zmenil. Prišli buldozéry a zohavili našu krajinu. Zmizla veľká časť stromov, studničky vyschli a potok začal vysychať - až na 72 dní v roku - úplne. Vymizli dospelé ryby. Krajina začala umierať. Ako mladí ľudia sme začali skúmať, čo sa tu vlastne stalo. Vypracovali sme dôkladnú štúdiu, ktorá ukazuje, čo sa stalo a čo treba robiť pre nápravu. Založili sme združenie PRAMEŇ ŽIVOTA na pomoc revitalizácii Bačkovského potoka a jeho krajiny. Zorganizovali sme sériu dobrých podujatí a niekoľko letných táborov. Uskutočnenie tejto ušľachtilej myšlienky si však vyžaduje investovať do toho viac nášho spoločného úsilia. Napriek všetkému veríme, že sa nám to jedného dňa podarí.

Keď sa to podarí napraviť v našom povodí a krajina nášho potoka opäť ožije, podarí sa to postupne aj všade inde. Pomôžte nám uskutočniť veľkú revolúciu na Bačkovskom potoku - revolúciu, ktorá bude znakom prejavu etiky kultúrneho človeka a tým, čo sa od nás žiada pre tretie tisícročie na našej planéte.

Trochu poznatkov pre Vašu potrebu

Vývoj negatívnych antropických vplyvov v povodí Bačkovského potoka

      v období po 2. svetovej vojne

Medzi najvýznamnejšie antropické vplyvy pôsobiace v povodí Bačkovského potoka v povojnovom období patria:

- intenzifikácia a zmeny hospodárenia v poľnohospodárstve - kolektivizácia, prechod na veľkoplošné hospodárenie s využitím ťažkých mechanizmov, likvidácia bariérových prvkov z krajinnej štruktúry, likvidácia močiarov, rozorávanie pôvodných poľných ciest, špecializácia a koncentrácia živočíšnej výroby spojená so vznikom tekutých a tuhých organických odpadov, následné vypúšťanie močovky, prípadne silážnych štiav do potoka, zakladanie poľnohospodárskych zložísk (stohy slamy, poľné hnojiská) v blízkosti toku Bačkovského potoka atď.,

- intenzifikácia a zmeny hospodárenia v lesoch - nástup holorubnej ťažby, zmeny v spôsoboch približovania dreva atď.,

- nárast nepriepustných spevnených plôch (výstavba asfaltových komunikácií, zástavba apod.),

- 1965 - preložka toku Bačkovský potok a jeho zaústenie do rieky Tople, odpojenie pôvodného koryta, čím sa skrátila jeho pôvodná dĺžka o vyše 4 km a narušili sa  kľúčové prirodzené ekologické procesy dôležité pre život toku, 

- od 70-tych rokov - prudký nárast znečisťovania krajiny, okolia toku i priamo koryta smetiskami s biologicky nedegradovateľným odpadom , zvyšovanie objemu splaškových odpadových vôd z intravilánov obcí a koncentrácie škodlivo pôsobiacich chemických látok v nich,

- koniec 70-tych a začiatok 80-tych rokov - intenzívne vodohospodárske úpravy vodného režimu pôd (prebiehali postupne od centrálnej časti nížiny smerom k jej okrajovým častiam), premena lúk na ornú pôdu, odvodňovanie pozemkov spojené s likvidáciou bariérových prvkov z krajinnej štruktúry (líniová a maloplošná nelesná drevinná vegetácia apod.), hĺbením odvodňovacích priekop (kanálov) a aplikáciou plošnej rúrkovej drenáže, zavážanie močiarov, likvidácia suchých priekop atď.,

- začiatok 80-tych rokov - regulácia Bačkovského potoka v obci Višňov a v úseku poniže obce,

- 1983 - začína sa odoberať voda z piatich vodných zdrojov v okolí Dargova a Kravan mimo povodie do vodovodu pre Sečovce a Trebišov.

- dodnes postupujúci úbytok nelesnej drevinnej vegetácie (aj vo vetrolamoch), nárast znečisťovania ... 


Keďže naša webstránka vznikla len nedávno,
 stihli sme tu zatiaľ umiestniť len úplný základ
a v dopĺňaní tejto stránky budeme postupne pokračovať.

Prehľad podujatí smerujúcich k aktívnej obnove našej zničenej krajiny

Návrat na hlavnú stránku