Stromy pre našu budúcnosť

PRAMEŇ ŽIVOTA - Spoločenstvo pre živú krajinu - aktívne podporuje ochranu jestvujúcich stromov a výsadbu stromov pre budúcnosť našej krajiny.
Všetky publikácie, ktoré vychádzajú v rámci vydavateľstiev medzinárodnej asociácie Permakultúry, majú v nákupnej cene zarátanú tzv. Stromovú daň, z ktorej sa vytvára fond pre opätovné zalesňovanie a výsadbu stromov spotrebovaných pre tlač publikácií. U asociácie Permakultúry je možné žiadať o grant na projekt výsadby stromov. Prostriedky fondu sú určené výlučne pre zaistenie sadeníc a semien stromov.
Aktívne pomáhame vysádzať stromy tam, kde je k tomu príležitosť. Každý obyvateľ Zeme by mal počas svojho života zasadiť aspoň 10.000 stromov, aby sme obnovili rovnováhu, ktorú sme spôsobili dlhodobým drancovaním planéty.
Mapujeme vhodné pozemky, kde je možné sadiť stromy s perspektívou, že tam budú môcť rásť dlhodobo. Na našej kontaktnej adrese privítame v každom čase Vaše avíza na miesta vhodné pre takúto výsadbu, aby sme tam postupne mohli zorganizovať dobrovoľnícke brigády na výsadbu stromov.
 Stromy majú veľmi dôležitú funkciu pre našu krajinu. Prinášajú energiu, ktorá zlepšuje celkovú atmosféru v danej oblasti. Sú to transformátory kozmickej energie. Každý strom pomáha čistiť ovzdušie, uzdravovať a zúrodňovať pôdu vo svojom okolí, stabilizovať a harmonizovať miestnu klímu, stabilizovať pôdu a chrániť ju pred odnosom a eróziou, je zdrojom obnoviteľnej biomasy pre budúcnosť, zdrojom potravy, príbytkom, útočiskom a prechodným stanovišťom mnohých organizmov, atď., atď.
Stromy sú všeobecne blahodárne a ich výsadba a zachovanie na pozemkoch prináša množstvo výhod. Často boli a sú odstraňované z poľnohospodársky obrábaných pozemkov a pasienkov, hoci práve opačný postup, tj. ich zachovanie, by priniesol oveľa vyšší ekonomický a ekologický efekt hospodárom. V našej knižnici nájdete množstvo presvedčivých argumentov a výsledkov výskumov, ktoré to potvrdzujú, i návodov AKO NA TO, aby naše hospodárstva získali a rozdávali maximálny všestranný úžitok prostredníctvom stromov. Práve dnes je veľmi naliehavou potrebou, aby bola obnovená a oprášená múdrosť starých farmárov, ktorí sa starali o krajinu komplexne a rozumeli jej do veľkej hĺbky. 
V našej krajine postupne ubúda stromov. Je potrebné sa už dnes aktívne starať o výsadbu stromov pre budúcnosť našej krajiny, ak sa má terajšia mládež dožiť pohľadu na vzrastlé stromy. Ak to neurobíme my, pravdepodobne to neurobí nikto iný za nás. Je smutné pozerať, ako mnohí dokážu stromy len likvidovať, ale nedokážu urobiť nič preto, aby krajine nepoškodzovali jej tvár. Úbytok dospelých a starých stromov je nenápadný, ale kritický. Neudržateľné likvidovanie stromov vedie k deštrukcii našej krajiny - k vzniku púšte. V oblastiach Slovenska, kde boli stromy zlikvidované vo väčšom merítku a kde bola krajina odvodnená (napríklad na Východoslovenskej nížine) sa po niekoľkých rokoch začali prejavovať symptómy, ako je zasoľovanie pôdy a vysychanie potokov, ktoré hovoria o procesoch smerujúcich k vzniku púšte.
Keď navštívite nejaký park alebo parkovú krajinu so starými chránenými stromami, môžete cítiť neobvyklú ušľachtilú energiu. Pohľad na niekoľko-sto-ročný strom prináša úctu a vzbudzuje obdiv. V každej vyspelej kultúre sa prikladal výsadbe a zachovaniu týchto stromov veľmi veľký význam. Od množstva týchto cenných stromov a citlivej tvorby prostredia závisí kvalita danej krajiny, z ktorej možno vycítiť kultúrnu úroveň tunajších hospodárov. Často sa vzácne stromy zachovali práve v okolí kláštorov, v okolí šľachtických sídiel a všade tam, kde ľudia nezabudli na skutočnú múdrosť.
Naše mamy nám rozprávali, že ľudia v minulosti dbali o výsadbu stromov všade, kde k tomu bol priestor. Starali sa o výsadbu ovocných stromov povedľa ciest, aby bola hojnosť pre každého, aj pre pocestných. Kde žijú ľudia s veľkým srdcom, tam je aj krajina štedrá a vyžaruje hojnosť. V krajine, o ktorú sa ľudia skutočne múdro starajú, nikto nemusí a nebude musieť trpieť hladom a nedostatkom. Pôvodné stromy a krajové odrody sú tie, ktoré nesú v sebe najväčšiu silu a trvácnosť prežitia v daných lokálnych podmienkach.

Ďalšie informácie, ako sa aktuálne zapojiť do programu ´Stromy pre našu budúcnosť´, sa môžete dozvedieť priamo na našej kontaktnej adrese alebo telefónnom čísle.

Marcel Suško - 9.12. 2005

Na pamiatku pána Popoviča, ktorý zasvätil celý svoj život sadeniu  a šľachteniu stromov, 
zveľaďovaniu krajiny a výchove dobrých záhradníkov.


300 rocna hruska na pozemku pana Popovica v Backove
 
Stará (vyše 100-ročná) hruška v záhrade p. Popoviča v Bačkove.           

Pan Popovic vo svojej zahrade pod stromami

Pán Popovič pod korunami stromov vo svojej záhrade.

Mladí i starí sa potrebujú učiť od skúsených záhradníkov

Mladí i starí sa potrebujú učiť od starých skúsených záhradníkov.


Návrat na hlavnú stránku