VIDIEK, n. o., Bardejovská 40, 087 01 GIRALTOVCE

Zastúpená Ing. Ľubomírom FILOM - koordinátorom projektu 
a
Technická univerzita, Fakulta BERG , Letná 9, 040 01 Košice

Zastúpená Doc. Ing. Gejzom TIMČÁKOM, PhD- manažérom projektu

uspeli pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu pre Prešovský a Košický kraj s názvom:

FACILITÁCIA MIESTNYCH LÍDROV 

ROZVOJA VIDIECKEHO TURIZMU.

Vychádzali sme z predpokladu, že alternatívou rozvoja nášho vidieka je vidiecky turizmus a agroturizmus (VTA). Obyvateľstvo však nemá znalosti z poskytovania služieb pre účastníkov VTA a chýba mu aj ochota prijať cudzích ľudí do svojho súkromia.

Musí si preto osvojiť zásadu, že POSKYTOVAŤ SLUŽBY NEZNAMENÁ SLÚŽIŤ, pričom dodávateľ služieb NIE JE SLUHOM, ale  HOSTITEĽOM.

Serióznym výskumom chceme nielen zistiť predpoklady východoslovenských obcí na rozvoj VTA, ale pomocou volených zástupcov (starostov a poslancov)nájsť aktívnych lídrov, ktorí budú šíriť a rozvíjať myšlienky netradičného zamestnania vo svojom okolí. Na túto funkciu vyškolíme učiteľov, ktorých ohrozuje strata zamestnania, nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl a ostatných obyvateľov s nedostatočnou kvalifikáciou a pomôžeme im pri zakladaní a rozbehu vlastného podniku.

Naším zámerom je tiež vytvoriť inštitucionálnu sieť 14 agentúr, ktoré budú ciele stanovené na začiatku uvádzať do reálnych podôb.


Ak vás tieto myšlienky oslovili a chceli by ste sa podieľať na ich uskutočňovaní, skontaktujte sa s nami na horeuvedených adresách alebo na e-mailovej adrese:
Vidiek1@szm.sk


Za manažérsky tím:  Ing. Gejza Timčák, Ing. Ľubomír FILO

Administrator: Štefan Bačo 0904/350 352

...................................................................................................................................................

Po prejavení záujmu o účasť na projekte Vám zašleme podrobnejšie informácie.

Definitívny výber lokalít, kde zriadime agentúry sa uskutoční v priebehu marca po

vyhodnotení najväčšieho záujmu a  potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu v regióne

.....................................................................................................................................................