Dobrovoľnícka služba - podrobnosti

 

Váž. pani, vážený pán,

 

Ďakujeme za Vami prejavený záujem o absolvovanie Dobrovoľníckej služby v našej organizácii na projekte Manažment ochrany prírody a starostlivosti o Bačkovský potok, jeho okolie a náučné trasy.

Štandardný postup nástupu na Dobrovoľnícku službu v našej organizácii zahŕňa:

1.) registráciu v združení ako člen (podrobnosti sú uvedené na našej webovej stránke www.lifespring.permakultura.sk v oddelení Prameň Života / Ako sa stať členom)

2.) na základe doručenej vyplnenej prihlášky a dokladu o zaplatení členského poplatku 250,-Sk s Vami urobíme 2 hod. úvodnú exkurziu a konzultáciu na oboznámenie s terénom a úlohami Dobrovoľníckej služby. (Terénom sa rozumie Bačkovský potok v úseku medzi obcami Višňov a Bačkov, čo je približne 4km)

3.) absolvovanie Skúšobného Týždňa (tento týždeň je pre nás minimálnou zárukou, že záujemca o dobrovoľnícku službu zvládne počas nasledujúcich šiestich mesiacov plniť samostatne úlohy, ktoré sú s touto funkciou spojené). Doba tohto skúšobného týždňa sa potom odráta od celkovej doby na konci obdobia Vašej dobrovoľníckej služby.

4.) oboznámenie sa s podrobnosťami výkonu Vašej funkcie.

5.) prekonzultovanie vzájomných nejasností.

6.) podpísanie so združením Dohody o absolvovaní 6 mesačnej dobrovoľníckej služby a svedomitom plnení predpísaných úloh, ktorá obsahuje aj predpis, že nie je možné z tejto služby odísť pred jej ukončením. Organizácii by tým vznikla škoda, pretože predpisy ÚPSVaR nedovoľujú prijať náhradníka, keď niekto odíde predčasne počas doby výkonu služby. Zároveň pre Vás to nesie riziko, že budete vylúčení z evidencie ÚPSVaR pre nespoluprácu.

7.) po absolvovaní Skúšobného Týždňa vyplniť a podať na ÚPSVaR Prihlášku na absolvovanie Dobrovoľníckej služby v našej organizácii v zmysle §52a zákona č.5/2004 Z.z. (tlačivo dostanete priamo u pracovníka ÚPSVaR, kam sa chodíte pravidelne hlásiť).

8.) po zvládnutí týchto krokov sme schopní do 2 týždňov vybaviť všetky potrebné dokumenty s ÚPSVaR a prijať Vás na výkon Dobrovoľníckej služby na plných 6 mesiacov. Odmena je 5130,-Sk/4 hodiny denne (20 hodín týždenne).

SKÚŠOBNÝ TÝŽDEŇ

Skúšobný týždeň znamená prakticky vyzberať od pondelka do piatku denne 10 vriec odpadkov (max.15 kg/1 vrece) z Bačkovského potoka a umiestniť ich na stanovište, kam pre ne príde traktor technických služieb mesta Sečovce. Po ukončení tretieho dňa nám zavoláte a my dohodneme odvoz odpadu s technickými službami na piatok. Piatok bude potrebné tieto vrecia (spolu 40 vriec) naložiť na traktorovú vlečku, aby miesto zostalo čisté.

Budete potrebovať gumáky, pracovné rukavice a kosák. Tieto si budete musieť zadovážiť na skúšobný týždeň samostatne. Tieto ochranné pomôcky a ďalšie pracovné náradie Vám zaistíme až po nástupe na riadnu 6-mesačnú službu zo zdrojov na to určených.

Pre Vašu kompletnú informáciu prikladáme v závere tejto správy potrebné Prílohy.

Takže ak máte záujem, postupujte prosím podľa uvedených krokov a po splnení prvotných podmienok nás kontaktujte čím skôr. 

PRÍLOHY

Základné úlohy Dobrovoľníckej služby uvedené v dohode s ÚPSVaR:

1.    Zber odpadu z koryta, brehov a okolia Bačkovského potoka

a.    úsek Višňov-Bačkov – cca 10 vriec/os/deň

b.    ďalšie úseky – dtto (až po vyčistení 1. úseku)

c.    čistenie biotopov voľnej krajiny

2.    Príprava ekologických projektov a organizovanie podujatí pre verejnosť (prednášky, infostánky pre fundraising, kolektívne a hromadné brigády, víkendové podujatia, ekofilmový festival, podujatia pre školy, letné tábory, exkurzie pre záujemcov a skupiny po Bačkovskom potoku, atď.)

3.    Starostlivosť o Bačkovský potok a ochranu prírody v jeho povodí + drobné stavby (vtáčie búdky, lávky, ...)

4.    Práca na realizácii 1. turistického chodníka – náučnej trasy popri Bačkovskom potoku (infotabúľ, atď.)

5.    Dokumentačná činnosť, fotografovanie, pomoc pri príprave vzdelávacích materiálov (ekoturizmus)

6.    Mapovanie čiernych skládok a ich nelegálneho vytvárania + osadenie košových stanovíšť na vstupných miestach a pravidelná starostlivosť o ne (výmena vriec 1x týždenne, apod.)

7.    Zaisťovanie dodržiavania Zákona o ochrane prírody a krajiny v danom území.  

8.    Výsadba stromov po dohode s vlastníkmi pozemkov a obcami v povodí.

Základné požiadavky na uchádzača:

- Uchádzač/ka o zamestnanie evidovaný/á na Úrade práce.

- Bydlisko alebo prechodný pobyt v Sečovciach-Trebišove a okolí.

- Nefajčiar/ka.

- Aktívny prístup k ochrane životného prostredia, prírody a krajiny.

- Záujem o prácu a získavanie vedomostí a zručností v tomto obore aj v budúcnosti.

- Fyzická práceschopnosť, spoľahlivosť a samostatnosť.

Získate:

-        zaškolenie do manažmentu NGO (mimovládnej organizácie),

-        skúsenosti podávania grantových žiadostí,

-        ekologické vedomosti,

-        praktické zručnosti a schopnosti v manažmente chránených prírodných území,

-        zdravie a fyzickú kondíciu, atď.

 
––- koniec príloh ––-

 

PRAMEŇ ŽIVOTA
Spoločenstvo pre živú krajinu

0904 994 159
e-mail: pramen.zivota@permakultura.sk
www.lifespring.permakultura.sk